• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(PEKGYO) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

(PEKGYO) PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara
bağlamak üzere 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör
Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.
Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri
Listesi’nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla
katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel
Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı’na
kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak
vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden
bir gün önce saat 21.00’e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girerek toplantıya elektronik ortamda
katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya
kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazirun Listesini imzalamaları
gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak
isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz
ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri aşağıda ve Şirket internet
sitesinde (www.pekergyo.com) örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya
noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek vekil tayin edebilirler. EGKS
üzerinden atanmış ve toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli
değildir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu
Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri
gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve
ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (www.kap.gov.tr), EGKS’de ve www.pekergyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde
toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul’da işlem gören
pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı
  Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
 4. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına
  sunulması,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel
  Kurul’un onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 8. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin
  sınırın belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
  muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un
  onayına sunulması,
 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 12. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü
  kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere
  ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
 13. Dilek ve Temenniler.
  3
  PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
  27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
  SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek
  açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu
  bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
 14. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı
  Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların
  Niteliği Hakkında Bilgi:
  Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.850.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 1.850.000.000 adet paya
  bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 669.833.746,99.-TL’dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL
  itibari değerde 669.833.746,99 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
  Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 42.166.666,67 TL’ye karşılık 42.166.666,67 adet A grubu nama
  yazılı pay ve 627.667.080,32 TL’ye karşılık 627.667.080,32 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A
  grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket’in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu
  üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.
  Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde
  genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en
  az 5 ve en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde
  aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması halinde 3 adedi, 6 veya 7 kişiden oluşması
  halinde ise 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından
  seçilir.
  Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.
  Hissedarın Adı Soyadı Grubu Türü Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
  Hasan Peker A Nama 28.083.000,45 28.083.000,45
  Ayşegül Peker A Nama 14.083.666,23 14.083.666,23
  Hasan Peker B Hamiline 145.875.174,88 145.875.174,88
  Ayşegül Peker B Hamiline 73.223.124,92 73.223.124,92
  Halka Açık B Hamiline 408.568.780,53 408.568.780,53
  Toplam 669.833.746,99 669.833.746,99
 15. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap
  Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki
  Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:
  Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
  faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.
 16. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa;
  Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin;
  Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın
  İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı
  Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek
  Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
  Mevcut yönetim kurulu üyeliklerine ilaveten Yönetim Kurulu’na Sayın Celal Zaim Çil ve Sayın Alper Saha’nın
  seçilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
  4
  Sn. Alper Saha’ya dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
  Özgeçmişi:
  Av. Alper Saha, özellikle finans sektörü, proje finansmanı, sermaye piyasası, birleşme ve devralmalar, rekabet,
  özelleştirme, kamu sözleşmeleri, gayrimenkul hukuku alanlarında çalışmaktadır.
  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 yılı mezunu olan Av.Alper Saha 2008 yılına kadar serbest olarak
  çalışmıştır. 2008 yılında ASH Hukuk Bürosu’nu kurarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.
  İstanbul Barosu’na üyedir.
  Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:
  Yıl Kurum Görevi Ayrılma Nedeni
  2008 ASH Hukuk Bürosu Avukat –
  Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi:
  Yoktur.
  Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı:
  Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.
  Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:
  Yoktur.
  Sn. Celal Zaim Çil’e dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
  Özgeçmişi:
  02.01.1957’de Sivas’ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1982 yılında üstün başarılı
  öğrenci olarak bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında 1984 yılında yüksek
  lisans ve 1989 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 1991 yılında Elektronik alanında doçent oldu. 1984-1994
  yılları arasında Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çeşitli
  elektronik ve haberleşme dersleri verdi. Aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde de yarı-zamanlı
  analog ve sayısal elektronik dersleri verdi ve Yüksek Lisans tezleri yönetti. Sn. Çil 1994-1997 döneminde
  Hollanda’da NATO’nun AWACS uçaklarının modernizasyon projelerini yöneten NAPMA adlı kuruluşunda üç yıl
  boyunca çeşitli savunma mühendislik geliştirme projelerinde proje test uzmanı olarak çalıştı. Türkiye’ye
  döndükten sonra Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu projelerinde proje subayı olarak görev aldı. 1998 yılında
  kendi isteği ile emekli oldu. 1998 yılında Hava Elektronik Sanayi A.Ş.’de (Havelsan) Aviyonik Sistemler Direktörü
  olarak çalışmaya başladı. Elektronik-entegrasyon içerikli projelerde önce direktör, 2001 yılından itibaren Hava
  Savunma Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çeşitli simülatör projeleri, F-16 aviyonik bakım
  projeleri, Türk AWACS uçağı (Barış Kartalı) görev sistemi ve simülatörü geliştirme Projesi, Açık Semalar Anlaşması
  Uçağı Modernizasyonu, Elektronik Harp Test Eğitim Sahası (EHTES) gibi projeler sorumluluğu altında olan
  projelerdi. Bu dönemde Türkiye’nin o tarihe kadar en büyük bedelli (30 M$) yüksek teknolojili savunma ihracatı
  olan CN-235 uçak simülatörünü 2006 yılında G. Kore’ye ihraç eden proje ekibinin başında yer aldı. Sn. Çil 2001
  yılında Havelsan Teknoloji Radar Şirketinin Thomson CSF şirketinden satın alınması ve kurulması faaliyetlerini
  yönetti. Bu şirketin dört yıl boyunca kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Ayrıca bir elektronik harp sistem
  geliştirme şirketi olan Havelsan-EHSİM A.Ş.’nin üç yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Prof. Dr. Çil
  ABD’de Seattle’da 2004 yılında Havelsan USA şirketinin kurulum faaliyetlerini de yönetmiş olup, bu şirketin ilk
  Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 2006 yılında Havelsan’dan ayrılan Sn. Çil Kara Harp Okulu Savunma
  Bilimleri Enstitüsünde Teknoloji Yönetimi Bölümünde ve diğer üniversitelerde mühendislik yönetimi ve bilgi
  yönetimi, siber güvenlik, işitme cihazları elektroniği konularında kısmi-zamanlı dersler verdi, tezler yönetti. 2008
  yılında Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde önce kısmi zamanlı dersler vermeye, 2009
  5
  yılında ise aynı bölümde tam zamanlı doçent olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl Elektronik ve Haberleşme
  Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini de üstlendi. 2011 yılında bu bölümde profesör kadrosuna atandı. 2013-
  2016 döneminde üç yıl Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Ayrıca bu dönemde
  AB KOBİ Geliştirme Projelerinde, Kalkınma Ajansı Projelerinde uzman olarak çalıştı, İnovasyon Yönetimi
  konusunda eğitimler verdi. Prof. Dr. Çil 2014-2016 döneminde Mühendislik Fakültesi Dekanları (MDK) Konseyi
  Yürütme Kurulu Üyeliği, 2014-2018 döneminde TUSAŞ (TAI) Şirketinde Teknoloji Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Sn.
  ÇİL 2016-2017 döneminde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB ile yürüttüğü “Samsun metal metroloji ve
  kalibrasyon laboratuvarının işleme alınması için teknik destek verilmesi” adlı IPA Projesinde kıdemli Ar-Ge ve
  İnovasyon Uzmanı olarak çalıştı. Bu dönemde sanayi kuruluşlarına Ar-Ge, İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve
  Liderlik ve Mühendislik Yönetimi konularında danışmanlık yaptı. Kasım 2018 tarihinde Peker Savunma A.Ş.’de
  Genel Müdür olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL’in uluslararası ve ulusal makaleleri, patenti,
  ödülleri ve bildirileri bulunmaktadır.
  Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:
  Yıl Kurum Görevi Ayrılma Nedeni
  2011-2013 Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  Bölüm Başkanı (Prof. Dr.)
  Terfi
  2013-2016 Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı (Prof. Dr.) İstifa
  2016-2018 AB IPARD Projeleri, TUSAŞ
  (TAI), Çeşitli Savunma
  Sanayi ve Teknoloji
  Şirketleri, Kara Harp Okulu
  Savunma Bilimleri
  Enstitüsü, KTO Karatay
  Üniversitesi, İstanbul Aydın
  Üniversitesi
  Danışman, Teknoloji Danışma Kurulu
  Üyesi, Havacılık ve Savunma Sanayii ve
  İnovasyon Uzmanı/Danışmanı, YarıZamanlı Öğretim Üyesi
  Proje bitimi
  /Görevlendirme
  sonu
  2018- Peker Savunma A.Ş. Genel Müdür –
  Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi:
  Sn. Celal Zaim Çil, Peker Grubu şirketlerinden Peker Savunma San. Tic. A.Ş.’nin genel müdürlük görevini
  yürütmektedir.
  Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı:
  Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.
  Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:
  Yoktur.
 17. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı
  Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği
  Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:
  Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne pay sahipleri tarafından gündeme madde
  konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.
 18. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas
  Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:
  Yoktur.
  6
  27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
  GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
 19. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na
  yetki verilmesi,
  Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
  Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Genel Kurul
  Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı
  Başkanlığı’na yetki verilecektir.
 20. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
  Şirketimizin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.
 21. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
  Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.
 22. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
  Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul’un onayına
  sunulacaktır.
 23. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un
  onayına sunulması,
  Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul’un onayına
  sunulacaktır.
 24. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
  Şirketimiz Yönetim Kurulu’na mevcut üyelere ilaveten seçilmesi planlanan Sn. Alper Saha ve Sn. Celal Zaim Çil’in
  yönetim kurulu üyesi olarak seçimi ve Yönetim Kurulu’nun huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.
 25. Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.
 26. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın
  belirlenmesi,
  2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun “Şirketimiz
  tarafından 2021 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif
  toplamının %1’i olarak belirlenmesi” yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.
 27. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri
  yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
  Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri aşağıdaki gibidir:
  7
  VI – Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
  MADDE 395-
  (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem
  yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada
  bulunamaz.
  (2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü
  maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez,
  sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket
  alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.
  (3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve
  garanti verebilirler.
  (4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.
  VII – Rekabet yasağı
  MADDE 396-
  (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş
  türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya cağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete
  sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu
  üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakt a ve
  üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte
  serbesttir.
  (2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.
  (3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer
  üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince
  zamanaşımına uğrar.
  (4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.
  Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda maddeler belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul’un
  onayına sunulacaktır.
 28. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına
  sunulması,
  Yönetim Kurulu’nun “Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021
  tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney
  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ye yaptırılması” yönündeki önerisi görüşülerek
  karara bağlanacaktır.
 29. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
  Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi aşağıdaki gibidir:
  1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu
  bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı
  ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı
  ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı
  tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
  işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul
  gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
  Yukarıda bahsi geçen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
 30. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler
  lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak
  pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler
  lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul
  toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2020
  yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza
  bilgi verilecektir.
 31. Dilek ve temenniler.
  Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.
  9
  VEKALETNAME ÖRNEĞİ
  PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
  Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Bomonti Business
  Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan
  Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy
  vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
  …………………………………………………….’yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
  VEKİLİN
  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
  TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve
  Numarası ile MERSİS numarası() : ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
  A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
  Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
  belirlenmelidir.
 32. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
  a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  Talimatlar:
  Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul
  gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin
  seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle
  verilir.
  Gündem Maddeleri (*) Kabul Ret Muhalefet Şerhi
 33. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların
  imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 34. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve
  müzakeresi,
 35. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun
  okunması ve müzakeresi,
 36. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve
  Genel Kurul’un onayına sunulması,
 37. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı
  ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 38. Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin
  görüşülmesi ve karara bağlanması,
 39. Yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin huzur
  haklarının belirlenmesi,
 40. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021
  yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
 41. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve
 42. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin
  verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
  10
 43. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız
  Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 44. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında
  Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 45. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2020
  yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen
  teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
  menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 46. Dilek ve temenniler.
  (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu
  da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
 47. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin
  özel talimat:
  a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
  c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  Özel Talimatlar;
  (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)
  B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR
 48. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  a) Tertip ve serisi* :
  b) Numarası/Grubu** :
  c) Adet-Nominal değeri :
  ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
  d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
  e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
 • Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
  ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin
  listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  PAY SAHİBİNİN
  Adı Soyadı veya Unvanı :
  TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve
  Numarası ile MERSİS numarası() : Adresi : İmzası : Tarih : ()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. KAYNAK: KAP