• YARIM ALTIN
  5.566,00
  % 0,28
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1479
  % 0,08
 • € EURO
  29,0073
  % 0,11
 • £ POUND
  33,2632
  % -0,30
 • ¥ YUAN
  3,7216
  % 0,26
 • РУБ RUBLE
  0,2822
  % -0,02
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(ISTVY) İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.

(ISTVY) İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Ara Dönem Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na,

Giriş

İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide olmayan finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide olmayan kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide olmayan özkaynak değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Varlık Yönetim Şirketleri’nin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı hükümlerini içeren” (BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı)’na uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide olmayan finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Emre Çelik, SMMM

Sorumlu Denetçi

17 Ağustos 2021

İstanbul, Türkiye

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

“SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

SORUMLULUK BEYANI

Mali Tablo ve Raporlarımız SPK Seri II, N14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, sunulmasından, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Aracı Kuruluş Yönetim Kurulumuz sorumludur. 

a) 30/06/2021 dönemine ilişkin Finansal Tabloların tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların Şirket’in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket’in solo finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.Saygılarımızla,

İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. 

KAYNAK: KAP