• YARIM ALTIN
  5.546,00
  % 0,07
 • AMERIKAN DOLARI
  27,1174
  % 0,45
 • € EURO
  28,9621
  % 0,62
 • £ POUND
  33,4162
  % -0,05
 • ¥ YUAN
  3,7114
  % 0,15
 • РУБ RUBLE
  0,2817
  % 0,21
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

(BUCIM)BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş

(BUCIM)BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş

Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 26.10.2021 tarihinde yapılacaktır.

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı doğrultusunda, fiziki ortamda asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile toplantının gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılım yerine, elektronik ortamda katılmalarını ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve
karara bağlamak üzere 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13.30’da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan
Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.’nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar
listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer
alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel
kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya
elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik
ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK
Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına
kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım
sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet
formu örneğini Şirket veya Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresindeki internet sitesinden
temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi
veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya
vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri
zorunludur.
Genel Kurul’a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında
makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
  verilmesi,
 3. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
  hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin
  örneğine göre Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin
  değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
 4. Dilekler ve kapanış.
  BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
  ESAS SÖZLEŞMESİNİN
  6’NCI MADDESİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ
  ESKİ METİN YENİ METİN
  Sermaye ve Payların Türü: Sermaye ve Payların Türü:
  Madde : 6 Madde : 6
  Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
  sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.10.2017
  tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.
  Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL.
  (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
  değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür. Sermaye
  Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017
  yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.
  2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
  ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun
  sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan
  ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
  almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir
  süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
  alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı
  yapılamaz.
  Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL.
  (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı
  ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
  değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paydan
  oluşmaktadır.
  Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye
  Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
  zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni
  paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal
  değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay
  sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
  kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay
  alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
  şekilde kullanılamaz.
  İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe
  veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
  Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
  kayden izlenir.
  Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
  sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
  Kurulu’nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu
  sisteme geçmiştir.
  Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 2.500.000.000,00 TL.
  (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir)
  Kuruş itibari değerde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya
  bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
  sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş
  yıl süreyle geçerlidir.
  2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
  ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim
  Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce
  izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
  Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5
  yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması
  zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
  Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
  Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL.
  (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde
  tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş
  itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar)
  adet paydan oluşmaktadır.
  Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar
  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
  gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
  yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
  nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye,
  pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya
  tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.
  Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
  arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
  İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil
  edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni
  pay ihraç edilemez.
  Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
  çerçevesinde kayden izlenir.
  VEKALETNAME
  BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
  Bursa Çimento Fabrikası A.Ş’nin 26 Ekim 2021 Salı günü, saat 13:30’da Hacı İlyas Mahallesi, Ulubatlı
  Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında
  aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
  imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi
  vekil tayin ediyorum.
  Vekilin (); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No ve Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
  A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
  Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
  yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
  1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
  a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  Talimatlar:
  Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
  kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
  seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini
  belirtilmek suretiyle verilir.
  Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
 5. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
 6. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
  Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 7. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası
  Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
  ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin
  “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin
  müzakere ve karara bağlanması,
 8. Dilekler ve kapanış.
  (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
  bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
 9. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
  kullanılmasına ilişkin özel talimat:
  a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
  c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
  B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
 10. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  a) Adet-Nominal değeri:
  b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
 11. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
  sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: ()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. KAYNAK: KAP